کشیش جلیل سپهر

آن نیمه دیگرم

برنامه هفده قسمتی آن نیمه دیگرم با تعلیم کشیش جلیل سپهر

آن نیمه دیگرم-قسمت اول

آن نیمه دیگرم-قسمت سوم

آن نیمه دیگرم-قسمت پنجم

آن نیمه دیگرم-قسمت هفتم

آن نیمه دیگرم-قسمت نهم

آن نیمه دیگرم-قسمت یازدهم

آن نیمه دیگرم-قسمت سیزدهم

آن نیمه دیگرم-قسمت پانزدهم

آن نیمه دیگرم-قسمت هفدهم

آن نیمه دیگرم-قسمت دوم

آن نیمه دیگرم-قسمت چهارم

آن نیمه دیگرم-قسمت ششم

آن نیمه دیگرم-قسمت هشتم

آن نیمه دیگرم-قسمت دهم

آن نیمه دیگرم-قسمت دوازدهم

آن نیمه دیگرم-قسمت چهاردهم

آن نیمه دیگرم-قسمت شانزدهم