شما براي اين خلق شدين كه با هم رابطه داشته باشين! اين توي تار و پود خلقت قرار داده شده تا روح انسانها به هم جذب بشه.
بايد اينو بفهميم كه خدا ما رو خلق كرده تا با هم يكي بشيم. همه، يكي!… نه متلاشي و از هم گسيخته… بلكه يكي.

برای یک دورۀ آموزشی با موضوع ازدواج، عنوان زیبایی است. اینطور نیست؟ اما آیا میسّر است؟ آیا میتوانید ازدواجی بدون پشیمانی داشته باشید، آن هم در این
روزها که بیش از نیمی از ازدواجها به طالق منجر میشوند؟

ازدواج بدون پشیمانی!

برای یک دورۀ آموزشی با موضوع ازدواج، عنوان زیبایی است. اینطور نیست؟ اما آیا میسّر است؟ آیا میتوانید ازدواجی بدون پشیمانی داشته باشید، آن هم در این
روزها که بیش از نیمی از ازدواجها به طالق منجر میشوند؟ آیا یک ازدواج میتواند زیر فشارهای جامعهای بیتوجه به اخالقیات تاب بیاورد؟ آیا دو نفر میتوانند
طوفان بحرانهای عمیق زندگی را تحمل کنند؟ آیا میشود تالش تنها یکی از طرفین برای بقای ازدواج کافی باشد؟ اگر در ازدواج دوم خود هستید، مطابق کالم
خدا آیا برای شما امیدی هست؟ آیا میتوانید از این به بعد ازدواجی بدون پشیمانی داشته باشید؟
پاسخ همۀ این سوالها یک بله صریح و روشن و در عین حال مشروط و آگاهانه است. منظور از ازدواج بدون پشیمانی ازدواجی بدون سختی، تالش و کشمکش
که به رویاهای آرمانگرایانۀ تصورات شما جامۀ عمل بپوشاند، نیست. هنگامی که از ازدواجی بدون پشیمانی صحبت میکنیم، در واقع هدف ما ازدواجی ماندگار و
مطابق با کالم خداست که وقتی به پایان دوران خود میرسد، با نگاهی به گذشته بتوانید بگویید، ”من به عنوان یک شوهر یا همسر، همان فردى بودم که خدا از من
انتظار داشت“. ”اما“، شاید بگویید، ”بعد از گذشت این همه سال از ازدواجم هیچکدام از اینها را نمیدانستم!“

خدا هم میداند!

میفهمم. خدا هم میداند! با این حال از امروز به بعد میتوانید در ازدواج خود پیشرفت کنید. از امروز به بعد میتوانید ازدواجی بدون پشیمانی را تجربه کنید.
عزیزان، شما نمیتوانید گذشتۀ خود را تغییر دهید. میتوانید برای آن گریه کنید، همیشه آن را مجسّم کنید، به خاطر آن افسرده شوید، اما هیچکدام از اینها نه قادر
هستند گذشته را تغییر دهند و نه کمکى به پیشرفت شما خواهند کرد. پس گذشته را فراموش کنید و بیایید برای پیشرفت در ازدواجی بدون پشیمانی تالش کنیم.
ازدواج بدون پشیمانی یک دورۀ آموزشی مناسب برای همه است. مجرد، جدا شده، بیوه یا متأهل، همه باید از آنچه کالم خدا در زمینۀ مردان، زنان و نقش آنها
گفته، آگاه باشید. او میتواند در راستای آماده کردن شما برای زندگی و خدمت در دنیایی که به نظر به بیراهه رفته، از ازدواج استفاده کند.
اگرچه کتابهای بسیاری در زمینۀ ازدواج نوشته شده، اما باید با دانستن دقیق کالم خدا دربارۀ این موضوع بنیادی، ذهنمان را تازه کنیم. افراد زیادی در این دنیا
هستند که فلسفهها، روانشناسیها، مکتبها و آیینهای متعدد بشری را به تفضیل شرح میدهند. اما آیا حقیقت را میگویند؟ آیا منشاء آنها به کالم خدا متصل است؟
اگر نمیدانید کالم خدا دربارۀ نقش مردان و زنان و مسؤلیتهایی که خدا به آنها داده و تفاوتهایشان چه گفته؛
اگر نمیدانید کالم خدا دربارۀ عشق، روابط جنسی، گفت و شنود، پرورش فرزندان و مدیریت مالی چه گفته؛
اگر نمیدانید کالم خدا دربارۀ ماندگاری و دوام ازدواج، یا دربارۀ طالق و ازدواج مجدد چه گفته،
پس در واقع برای زندگی آماده نیستید.

ازدواج و خانواده پایه و اساس یک جامعه هستند که توسط خداوند تعیین شدهاند تا تصویری زمینی از یک بنیان الهی باشند.
زمان آن رسیده که استانداردهای زندگیمان را بسنجیم و هرچیزی را که مطابق حقیقت نیست فراموش کنیم، زیرا حقیقت نباید توسط جامعه به تقلب آلوده شود.
پیدایش 1 : 24-31 و تمام فصل 2 را بخوانید و با توجه به دریافتتان از متن، دیدگاههای خود را بنویسید:
الف . الگوی خداوند برای آفرینش انسان،
ب . خداوند نوعِ بشر را چگونه آفرید یا به بیان دیگر، او چه آفرید،
ج . خداوند تغذیۀ انسان را چگونه فراهم کرد،
د . خدا دربارۀ همۀ آنچه آفریده بود چه احساسى داشت،
هـ . هر چیز دیگری که تا به حال در این متن به آن توجه نکرده بودید.
و. هرآنچه از این فصل دربارۀ مردان و زنان و روابطشان با یکدیگر یاد میگیرید را بنویسید

اول قرنتیان 11 : 3-12 را بخوانید، اما لطفا حواستان به موضوعات حاشیهای مثل بایدها و نبایدهایی که زن باید درخصوص پوشش سر خود انجام دهد، معطوف
نشود. آن درس دیگری است که به موضوع ما یعنی ازدواج مربوط نمیشود. البته، اگر بعد از خواندن آن اصرار داشته باشید همسرتان روى سرش کاله یا روسری
بگذارد، این موضوع میتواند به مشکلی در ازدواج تبدیل شود!
الف. فهرستِ هرآنچه دربارۀ مرد و هرآنچه دربارۀ زن یاد میگیرید را بنویسید.
ب. سعی کنید هر اشارۀ مشخصی به رهبری و سرپرستی از نظرتان دور نماند.
اول پطرس 3 : 7-12 را بخوانید و توجه کنید که آموزههای مندرج در آیات 8-12 به روابط میان زن و شوهر یا والدین و فرزندان چه کمکی میکند.
نتیجهگیری
الف . مجرد هستید یا متأهل، هر مفهوم جدیدی که دربارۀ مرد یا زن فراگرفتید را بنویسید.
ب . اگر مجرد هستید، هر نکتهای دربارۀ ازدواج مشاهده کردید که با تصورات قبلی شما از ازدواج تفاوت دارد را بنویسید.
ج . اگر متأهل هستید، هر نکتهای دربارۀ ازدواج مشاهده کردید که در این مورد، با ازدواج خودتان مطابقت ندارد را بنویسید.
د . مجرد یا متأهل، چه چیزهایی یاد گرفتید که میتوانید به صورت عملی در زندگی خود به کار ببندید؟ آنها را بنویسید.

  • مقالات