شما براي اين خلق شدين كه با هم رابطه داشته باشين! اين توي تار و پود خلقت قرار داده شده تا روح انسانها به هم جذب بشه.
بايد اينو بفهميم كه خدا ما رو خلق كرده تا با هم يكي بشيم. همه، يكي!… نه متلاشي و از هم گسيخته… بلكه يكي.

برای یک دورۀ آموزشی با موضوع ازدواج، عنوان زیبایی است. اینطور نیست؟ اما آیا میسّر است؟ آیا میتوانید ازدواجی بدون پشیمانی داشته باشید، آن هم در این
روزها که بیش از نیمی از ازدواجها به طالق منجر میشوند؟

همديگرو بشناسيم

شما براي اين خلق شدين كه با هم رابطه داشته باشين! اين توي تار و پود خلقت قرار داده شده تا روح انسانها به هم جذب بشه.
بايد اينو بفهميم كه خدا ما رو خلق كرده تا با هم يكي بشيم. همه، يكي!… نه متلاشي و از هم گسيخته… بلكه يكي.
يه دوستي دارم كه حدود سي ساله ازدواج كرده، اونا يكي از بهترين نمونههاي ازدواج عاشقانه هستن. هفتة پيش توي يه مهموني
همراهشون بودم. ديدموقتي مهموني تموم شد وهمهداشتن اتاق روترك ميكردن، اين دونفرهنوزنشستهبودن وعميقا مشغول صحبت
دربارة چيزي بودن. دوستم لبخند ميزد و همسرش همونطور كه به اون تكيه داده بود داشت با شوق خاصي صحبت ميكرد. يادم اومد
مسافرت دو نفره با همسرش رو برام تعريف كرده بود. طوري صحبت ميكرد كه نشون ميداد موضوعاتي كه توي اون سفر مطرح شد
خيلي براش ارزشمند و بااهميت بود.
همونطور كهازاتاق بيرون ميرفتم بهنظرمرسيد؛ اوناهنوزدر حال شناخت همديگههستن. هنوزباهم صحبت ميكنن،هنوزداستاناشون
رو براي هم تعريف ميكنن، و هنوز دنبال كشف زواياي شخصيت همديگه هستن. اونا ميدونن كه انسان موجودي پيچيده و داراي
روحي به شدت عميقه. اگه شما داريد روحتون را با روح شخص ديگري به اشتراك ميذاريد، بدونيد كاوش در اين مسير نه تنها پاياني
نداره، بلكه به زمان زيادي نياز داره، شايد كمي بيشتراز يك عمر!

زوجهايي كه با هم صحبت نميكنن

هفته گذشته توي يك رستوران نشسته بوديم. پشت ميز كناري، زوجي شايد در حدود پنجاه ساله نشسته بودن. توجه كردم كه ازوقتي ما
وارد رستوران شديم اونا داشتند صحبت ميكردن. چيزي كه خيلي غيرمعمول نيست. اما بعد از اونكه نشستيم وغذا سفارش داديم دوباره
بهشون نگاه كردم. اونا ديگه صحبت نميكردن و بايد صادقانه بگم كه بعد از اون هر چند دقيقه يه بار حواسم بهشون بود.
واونا فقط اونجا نشسته بودن.
حتما شما هم قبلا اينو ديدين. “زوجهايي كه با هم صحبت نميكنن.” من كاملا مطمئنم كه يهوقتايي نشستن توي سكوت، كنار همديگه
ميتونه خيلي آرامشبخش باشه. اما بعضي زوجها وقتي كنار هم هستن، ميليونها كيلومتراز هم فاصله دارن.
در تعقيب موضوع عريان شدن، بايد باور كنين كه اين شخص ارزشش رو داره كه بقيه عمرتون رو براي شناختش صرف كنين. عريان
شدن يعني لايههاي مختلف را كنارزدن. مصاحبت ومصاحبت. تجربه كردن همديگه. گذروندن سالهاو سالها. وريشهاش دراين باوره
كه “روح ژرفايي بينهايت داره و شما هيچوقت به انتهاي اون نميرسيد.”
ميزان درك ما از مفهوم عريان شدن، نحوه باور ما رو درباره روح انسان انعكاس ميده. اينكه آيا واقعا ژرف و عميق هست؟ آيا ميتونيد
تا انتهاي اون رو كشف كنين ويهانسان ديگهرو كاملا بشناسين؟دليل خيانت افرادبعد ازازدواج،درواقع عدمدرك ژرفاي روح انسانه.

اوناديگه سعي نميكنن ابعاد شخصيت كسي كهباهاش ازدواج كردن رو كشف كنن و سعي دارن كسي روپيدا كنن كهبراشون جالبتر
باشه.
زوج ديگهاي كه خيلي وقته ميشناسم به من گفتن كه با هم به كلاس رقص ميرن. بعد از گذشت سي پنج سال از ازدواجشون، حالا
دوباره با هم سرگرمي مشتركي رو انتخاب كردن كه براي هر دوشون تازگي داره. خيلي ساده يك سرگرمي مشترك پيدا كنين وببينين
كه هنوز خيلي چيزا براي شناخت ابعاد شخصيت همديگه در دسترستون هست.
به نظر من اين زوج بايد به رقصيدن با همديگه ادامه بدن. اينطور نيست؟ چون همه ميدونيم كه اگه اونا به رقصيدن با هم ادامه بدن، دنيا
جاي قشنگتري براي همة ما خواهد بود. ما ميتونيم مفهوم خدا رو توي يكي بودن اونا ببينيم. ما واقعا به آدماي بيشتري مثل اونا نياز
داريم.
نوشته: رابِبل

  • مقالات