خوش آمدید

شبکه اجتماعی همسر مسیحی مخصوص مسیحیان فارسی زبان

لطفا قبل از ثبت نام بخوانید

کاربر گرامی پس از ثبت نام اکانت شما فعال نخواهد شد تا روند تکمیل ثبت نام انجام شود.

شما نیاز به یک معرف دارید :

  • میتوانید شبان خود را معرفی کنید و از او بخواهید وارد وب سایت شده و ثبت کلیسا کند .
  • میتوانید از یک شبان معرف استفاده کنید که با آن در ارتباط هستید .
  • برای عزیزان ساکن ایران فقط لازم است یک شبان خارج از ایران معرفی کنند و آن فرد آنها را تایید کند.

میتوانید تاییدنامه خود را در سربرگ کلیسایی که عضو آن هستید به ایمیل ما ارسال کنید. info@hamsaremasihi.com

اگر مشکلی در ثبت نام و ورود دارید بخوانید کلیک کنید