کشیش ادوارد هوسپیان مهر

شبان ارشد کلیسای ایرانیان شمال لندن

ایمانداران عزیز مسیحی ایرانیان در سراسر جهان
با کمال افتخار به اطلاع میرسانیم
وب سایت مربوط به ازدواج مسیحی را راه اندازی کرده ایم
هدف ما از راه اندازی این وب سایت این است که مسیحیان مجرد در سراسر دنیا که پخش شده اند با معرفی و تایید شبانشان با یکدیگر آشنا شوند  آرزوی ما این است که دوستی و آشنایی در این وب سایت باعث شود تا جوانان ما نیمه پنهان خود را پیدا کنند .یا بقول کتاب مقدس یاور مناسب خود را بدست آورند . ما به همکاری همه شبانان نیازمندیم ، مسولیت شناخت و پیگیری این موضوع به عهده هر شخص میباشد .از دیدگاه ما ازدواج یک امر تحقیقیست و هدایت خدا بدون تحقیق و شناخت همه جانبه امکان پذیر نخواهد بود .کلام خدا میفرمایید همه چیز را تحقیق کنید و به انچه نیکوست متمسک باشید .از شبانان خواهش میکنم از هیچ کوششی دریغ ننمایند و نصیحت من به عزیزان مجرد این است که این موضوع را جدی بگیرید در زمانی که ایمانداران مسیحی در سراسر جهان پخش هستند بکوشید تا نیمه خود را پیدا کنید بنابراین بدون خجالت و ناباوری در کنار راه های شناخت از این روش هم بهره بگیرید و طبق کلا خدا که میفرماید آنکه زوجه یابد چیز نیکویی را بدست آورده و رضامندی خدا را حاصل کرده نیکو و پسندیده است.
برکت خدا با شما باشد